İnsan Kaynakları Aydınlatma Metni

Ereğli Agrosan Doğal Ürünler ve Türevleri Tarım, Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
İnsan Kaynakları Formu Aydınlatma Metni
 
Biz, Ereğli Agrosan Doğal Ürünler ve Türevleri Tarım, Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi (“Ereğli Agrosan”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.eregliagrosan.com/ internet sitesinin İnsan Kaynakları Formu bölümüne istinaden bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Ereğli Agrosan tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu Aydınlatma Metni ile Ereğli Agrosan’ın kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.
1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)
İşbu internet sitesi, Ereğli Agrosan Doğal Ürünler ve Türevleri Tarım, Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Ereğli Agrosan Doğal Ürünler ve Türevleri Tarım, Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)
Ereğli Agrosan bünyesinde çalışmak isteyen kullanıcıların, bizimle iletişime geçmesine imkân tanımak ve bunu da mümkün olan en kolay şekilde sağlayabilmek amacıyla https://www.eregliagrosan.com/ alan adlı internet sitesinin İnsan Kaynakları bölümünde Ereğli Agrosan bünyesinde çalışmak isteyen ilgililer, işbu bölümde iş başvurularını gerçekleştirebilirler.
İşbu form üzerinden bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizi, daha hızlı ve etkin bir şekilde adayların iş başvurularınızı alabilmek, insan kaynakları süreçlerimizin yürütülebilmesi, planlamanın yapılabilmesi, size en uygun açık alanların kontrol edilebilmesi, açık alanlara en uygun adayın belirlenebilmesi ve başvurularınızın değerlendirilebilmesi amacıyla işlemekteyiz. Lütfen unutmayınız ki, özgeçmişleriniz için standart bir form kullanılmadığı için başvuru formlarımızda yer almayan ve ilaveten sizin tarafınızdan özgeçmişinize eklenen kişisel veriler de tarafımızdan işlenen veriler arasında olacaktır. Yine, işe alım sürecinde sizinle mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında sizin nitelikleriniz ve deneyimleriniz ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla işlemekteyiz.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)
Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, iş başvurunuzun değerlendirilebilmesi amacıyla, size uygun pozisyonlardaki birim yöneticileri, insan kaynakları birimimiz ve yönetim kurulumuz ile paylaşılabilecektir.
Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, yurtiçinde veya yurtdışında başkaca herhangi bir 3. Kişi ile paylaşılmamaktadır.
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)
Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca olası bir iş sözleşmesinin oluşturulup oluşturulmayacağının değerlendirilmesi bakımından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve başvurunuz hakkında işlem yapılabilmesi için “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da başvurunuz hakkında “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile işlenmektedir.
5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)
Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
  1. kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  2. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  4. kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
  5. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
  6. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  7. kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
  8. kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
  9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Ereğli Agrosan Doğal Ürünler ve Türevleri Tarım, Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.
Yayım Tarihi: 20.10.2020
Bu kapsamda hukuki müracaatlarınızı başvuru konusuna göre bulunduğunuz il veya ilçedeki Asliye Ticaret Mahkemelerine, bulunduğunu il veya ilçede Asliye Ticaret Mahkemesi’nin bulunmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapabilirsiniz.


(KVKK)
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Aydınlatma Metinleri